Faktura eksportowa

Faktura eksportowa - Elisoft Blog

Eksportem towarów nazywana jest dostawa z Polski do nabywcy spoza terytorium Unii Europejskiej, gdzie wywóz towarów został potwierdzony przez urząd celny.

Wyróżnia się eksport bezpośredni i pośredni. O pierwszym mówimy gdy jest realizowany bezpośrednio przez dostawcę (lub na jego rzecz), natomiast eksport pośredni ma miejsce gdy dokonywany jest przez nabywcę posiadającego siedzibę poza terytorium Polski (lub na jego rzecz).

Faktura eksportowa – warunki

Faktura eksportowa jest dokumentem wystawianym wyłącznie dla eksportu towarów. By jednak można ją było wystawić, trzeba spełnić określone warunki:

 • sprzedawca jest polskim podatnikiem VAT,
 • dostawa została zgłoszona do odprawy celnej,
 • towar został wywieziony poza terytorium Unii Europejskiej.

Charakterystyka faktury eksportowej

Nie ma konkretnych wymogów prawnych, co do tego jak taki dokument powinien wyglądać. Faktura eksportowa wystawiana jest na takich samych zasadach, co zwykła faktura VAT, jednakże ma pewne charakterystyczne cechy. Można do nich zaliczyć:

 • preferencyjną stawkę VAT wynosząca 0%,
 • możliwość umieszczenia opisów w innym języku niż polski,
 • możliwość wystawienia w walucie innej niż PLN bez konieczności przeliczania na złotówki,
 • opis towarów na fakturze jest zgodny z opisem dostarczonym do urzędu celnego,
 • faktura zawiera informacje niezbędne do odprawy celnej.

Również termin wystawienia faktury eksportowej nie różni się od terminu obowiązującego dla zwykłych faktur VAT, tj. nie później niż 15. dnia od zakończenia miesiąca, w którym została dokonana sprzedaż towaru.

Rozliczanie faktury eksportowej

W deklaracji VAT, wartość faktury eksportowej musi zostać przeliczona na złotówki i umieszczona w pozycji ‘Eksport towarów’. Fakturę tę należy wykazać w dacie dokonania dostawy, czyli w momencie zaistnienia obowiązku podatkowego.

Aby zastosować stawkę VAT równą 0% za eksport w danym okresie rozliczeniowym, konieczne jest otrzymanie potwierdzenia wywozu towaru poza Unię Europejską, przed końcem terminu rozliczenia podatkowego.

Potwierdzenie może stanowić:

 • generowany przez urząd celny komunikat IE-599 lub jego wydruk potwierdzony przez tenże,
 • dokument SAD (ang. Single Administrative Document, czyli Jednolity Dokument Administracyjny) stanowiący zgłoszenie wywozowe w formie papierowej.

W przypadku gdy sprzedawca nie otrzyma potwierdzenia wywozu przed wymaganym terminem, nie może on wykazać eksportu w danym okresie rozliczeniowym. Jeśli przed upływem terminu za kolejny miesiąc, sprzedawca nadal nie będzie w posiadaniu potwierdzenia, zobowiązany jest wykazać sprzedaż krajową z odpowiednią stawką VAT w rozliczeniu za ten kolejny miesiąc oraz zapłacić podatek. Jeżeli w późniejszym terminie sprzedawca otrzyma potwierdzenie wywozu towaru, może dokonać korekty podatku należnego za okres, w którym je otrzymał, nie musi natomiast dokonywać korekty JPK, w której wykazał dostawę jako sprzedaż krajową.

Zaliczki w eksporcie

W przypadku, gdy przed dokonaniem eksportu towarów, sprzedawca otrzyma całość lub część zapłaty, spełniając określone warunki, może on zastosować stawkę 0% w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Wymagane jest, aby:

 • wywóz nastąpił w ciągu 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano zapłatę,
 • sprzedawca posiadał dokument potwierdzający eksport towarów poza Unię Europejską.

Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, sprzedawca zobowiązany jest zastosować odpowiednią stawkę VAT, obowiązującą w Polsce dla danego towaru.

Program Elisoft pudełko

Pobierz darmowy program do wystawiania faktur - ELISOFT Faktury

Pobierz teraz