Stosowanie MPP - na czym polega?

Stosowanie MPP - Elisoft Blog

Mechanizm podzielonej płatności (MPP, Split payment), został wprowadzony 1 lipca 2018 roku. Polega on na podziale płatności za nabyty towar lub usługę w taki sposób, że wartość sprzedaży netto, nabywca wpłaca na rachunek rozliczeniowy dostawcy, natomiast kwota VAT jest wpłacana na specjalny rachunek VAT dostawcy. MPP stosowało się jedynie podczas realizacji transakcji, które dokonywane były w złotówkach na rzecz innych podatników VAT. Jednak w 2021 roku przepis ten uległ nowelizacji.

Kiedy wymagane jest stosowanie MPP? Jakie zmiany dotyczące tego mechanizmu nastąpiły w 2021 roku?

MPP - kiedy obowiązkowe?

Mechanizm podzielonej płatności, wprowadzony w 2018 roku, miał charakter dobrowolny. W 2019 roku nastąpiła nowelizacja treści ustawy VAT, i od tego czasu dokonywanie niektórych operacji wiąże się z koniecznością stosowania podzielonej płatności. Mechanizm MPP jest zatem obowiązkowy od 2019 roku dla faktur powyżej 15 tys. zł brutto, dotyczących towarów i usług wrażliwych. Dokładny zapis przepisu precyzuje załącznik nr 15 do ustawy VAT. W przypadku pozostałych transakcji MPP nadal jest dobrowolny.

Kiedy stosuje się MPP?

Obowiązkowy MPP (powyżej 15 tys. zł brutto) stosuje się głównie w przypadku sprzedaży takich towarów jak paliwa, złom, odpady, metale szlachetne, folie stretch, tablety, smartfony, konsole, węgiel i produkty węglowe, usługi budowlane, urządzenia elektryczne i inne. Oczywiście obowiązuje on podatników VAT. Każda osoba, która sprzedaje towary, czy usługi, objęte obowiązkowym MPP, musi wpisać na fakturze adnotację: "mechanizm podzielonej płatności". Jeśli faktura zostanie wystawiona bez tego oznaczenia, można ją poprawić poprzez przygotowanie dokumentu korygującego.

Zmiany od 2021 w stosowaniu MPP

Od stycznia 2021 roku wprowadzono nowelizację ustawy o VAT i ustawy: prawo bankowe. Obie zmiany przyczyniły się do skorygowania przepisów dotyczących MPP. Nowelizacją objęte zostały przede wszystkim zapisy, budzące największe wątpliwości wśród przedsiębiorców. Sporny był głównie zapis mówiący o tym, że MPP jest obowiązkowe jedynie w przypadku, gdy wartość brutto faktury wynosi dokładnie 15 tys. zł. Od stycznia doprecyzowano, że wartość ogółem musi przekraczać kwotę 15 tys. brutto lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej.

Doprecyzowanych zostało również kilka innych kwestii. Przede wszystkim, nabywca nie ponosi odpowiedzialności solidarnej ze sprzedawcą towarów objętych MPP. Każdy dokument potwierdzający płatność, który wystawiany jest na kwotę powyżej 15 tys. zł brutto lub równowartość tej kwoty wyrażonej w walucie obcej, musi zostać podpisany słowami: "mechanizm podzielonej płatności". Sporą zmianą jest również fakt, że z rachunku VAT można dokonywać płatności podatku z tytułu importu towarów, nie tylko na rachunek Urzędu Skarbowego, ale także na rachunek agencji celnych. Nowe przepisy mówią również o tym, że nie trzeba stosować MPP do potrąceń pozakodeksowych, czyli dopuszczalnych na gruncie zasady swobody umów.

Program Elisoft pudełko

Pobierz darmowy program do wystawiania faktur - ELISOFT Faktury

Pobierz teraz